Croeso i’r Parth Rhieni

Mae’r adran hon o’r wefan wedi cael ei datblygu i roi’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf i chi am fywyd coleg.

Croeso i’n Parth Rhieni newydd a gynlluniwyd i’ch cyflwyno chi a’ch teulu i’r bennod newydd gyffrous hon yn addysg eich plentyn ac i’ch helpu i’w gefnogi i gael canlyniadau ardderchog tra bydd yn y Coleg. Mae ein profiad wedi dangos i ni fod partneriaeth tair ffordd rhwng y myfyriwr, y Coleg a rhieni neu warcheidwaid y myfyriwr yn helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau ac felly rydym yn awyddus i’ch cynnwys ar y daith addysgol hon gymaint ag sy’n bosibl.

“Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn arbenigo ar gefnogi pobl ifanc wrth iddynt symud trwy’r cyfnod addysg hwn i fyd gwaith, gyda’n llwyddiant yn seiliedig ar ddarparu profiadau o’r radd flaenaf i’ch mab neu’ch merch sy’n cynnwys addysgu ardderchog, cyfleusterau da a gofal a chymorth gwych. Mae’r amrywiaeth o raglenni sydd ar gael yn y Coleg yn rhoi cyfle i bobl ifanc wella eu cymwysterau a symud ymlaen i swyddi da neu addysg uwch a hefyd i gwrdd â phobl newydd a gwneud pethau newydd. Mae llawer o waith caled i’w wneud ond mae hwyl a chyfeillgarwch i’w mwynhau hefyd.

“Gobeithio bydd y Parth Rhieni newydd hwn yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol – ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynghylch sut y gallwn ei wella ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.

I gael yr holl ddiweddariadau am ymateb y Coleg i Covid-19, ewch i’n tudalen wybodaeth ddynodedig am Goronafeirws.

Cofion cynnes
Mark Jones
Pennaeth

***

Diweddariad Covid-19 – gorchuddion wyneb (30 Tachwedd)

Fel y byddwch chi i gyd yn gwybod siŵr o fod, mae amrywiolyn newydd o feirws Covid-19 o’r enw Omicron.

Yn unol â chanllawiau newydd Llywodraeth Cymru, dylai’r holl fyfywrwyr wisgo gorchuddion wyneb nawr pan fyddan nhw dan do ar draws pob campws.

Rydyn ni eisoes yn gweithredu ar y sail hon, ond nawr gofynnir i chi wisgo eich gorchudd wyneb:

  • Pan fyddwch chi yn yr ystafelloedd dosbarth
  • Pan fyddwch chi mewn ystafelloedd cyffredin – oni bai eich bod yn bwyta/yfed.

Daliwch ati i wisgo’ch gorchudd wyneb:

  • Wrth symud o amgylch y campws
  • Wrth deithio ar gludiant cyhoeddus a chludiant Coleg.

Mae gorchuddion wyneb ar gael ar y campws, ond rydyn ni’n eich annog i ddod â’ch gorchudd wyneb eich hun a’i gadw arnoch chi bob amser. Bydd hyn yn ein helpu i leihau gwastraff.

Eithriadau

  • Os ydych chi wedi’ch eithrio, dangoswch eich bathodyn/laniard bob amser.
  • Os ydych chi’n cymryd rhan mewn sesiynau ymarferol neu weithgaredd awyr agored, gallwch chi dynnu’ch gorchudd wyneb dim ond os yw asesiadau risg yn caniatáu a bod pellhau corfforol yn bosibl.

Byddwn ni hefyd yn parhau i sicrhau bod awyru digonol ym mhob ystafell ddosbarth ac felly bydd drysau a ffenestri yn aros ar agor.

Mesur rhagofal dros dro yw hwn, er mwyn sicrhau diogelwch pawb yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig a bydd yn cael ei adolygu yn ystod yr wythnosau nesaf.

***

Cofiwch y gallwch ddilyn yr holl newyddion diweddaraf o Goleg Gŵyr Abertawe ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym ar Facebook a Thrydar.

Byddai dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddefnyddiol yn enwedig pe byddai rhywbeth yn torri ar draws gweithdrefnau arferol y coleg (e.e.tywydd gwael).

***

Os na allwch ddod o hyd  i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost i marketing@gcs.ac.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch cynorthwyo cyn gynted ag y bo modd.

11/12/2020