Croeso i’r Parth Rhieni

Mae’r adran hon o’r wefan wedi cael ei datblygu i roi’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf i chi am fywyd coleg.

“Croeso i’n Parth Rhieni newydd a gynlluniwyd i’ch cyflwyno chi a’ch teulu i’r bennod newydd gyffrous hon yn addysg eich plentyn ac i’ch helpu i’w gefnogi i gael canlyniadau ardderchog tra bydd yn y Coleg. Mae ein profiad wedi dangos i ni fod partneriaeth tair ffordd rhwng y myfyriwr, y Coleg a rhieni neu warcheidwaid y myfyriwr yn helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau ac felly rydym yn awyddus i’ch cynnwys ar y daith addysgol hon gymaint ag sy’n bosibl.

“Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn arbenigo ar gefnogi pobl ifanc wrth iddynt symud trwy’r cyfnod addysg hwn i fyd gwaith, gyda’n llwyddiant yn seiliedig ar ddarparu profiadau o’r radd flaenaf i’ch mab neu’ch merch sy’n cynnwys addysgu ardderchog, cyfleusterau da a gofal a chymorth gwych. Mae’r amrywiaeth o raglenni sydd ar gael yn y Coleg yn rhoi cyfle i bobl ifanc wella eu cymwysterau a symud ymlaen i swyddi da neu addysg uwch a hefyd i gwrdd â phobl newydd a gwneud pethau newydd. Mae llawer o waith caled i’w wneud ond mae hwyl a chyfeillgarwch i’w mwynhau hefyd.

“Gobeithio bydd y Parth Rhieni newydd hwn yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol – ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynghylch sut y gallwn ei wella ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.”

Cofion cynnes
Mark Jones
Pennaeth

Cofiwch y gallwch ddilyn yr holl newyddion diweddaraf o Goleg Gŵyr Abertawe ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym ar Facebook a Thrydar.

Byddai dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddefnyddiol yn enwedig pe byddai rhywbeth yn torri ar draws gweithdrefnau arferol y coleg (e.e.tywydd gwael).

Os na allwch ddod o hyd  i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost i marketing@gcs.ac.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch cynorthwyo cyn gynted ag y bo modd.

Safbwynt rhiant: Jessica a Terry Stone

Roedd ein merch Rebecca wedi dewis cofrestru yng Ngholeg Gwˆ yr Abertawe oherwydd roedd hi am gael newid o’r amgylchedd ysgol, roedd hi’n hoffi’r dewisiadau pwnc oedd ar gael, roedd ganddi ddiddordeb yn yr Academi Bêl-rwyd ac roedd hi am ddilyn ei ffrindiau!

Roeddem yn pryderu ar y dechrau, oherwydd roedd y Coleg fel petai’n cynnig llawer mwy o ryddid o’i gymharu â’r strwythur ysgol. Ond aethom i’r nosweithiau agored gyda Rebecca a gwnaethom werthfawrogi’r cyflwyniad i gyfleusterau’r Coleg a’r darlithwyr, ac roeddem yn gallu gweld faint o bobl ifanc eraill fyddai’n ymuno â hi yn fuan.

Ers cofrestru yn y Coleg, nid yw Rebecca wedi edrych yn ôl. Mae’n astudio tri chwrs Safon Uwch, ac nid oedd dau ohonynt (Economeg ac Addysg Gorfforol) ar gael i’w hastudio yn yr ysgol. Mae hefyd wedi ymaelodi â’r Academi Bêl-rwyd ac mae teithio gyda’r tîm i gemau cartref ac oddi cartref wedi rhoi cyfle iddi ddatblygu ei sgiliau a’i grŵp o ffrindiau.

Mae’r ap eNGAGE wedi bod yn ffordd ddefnyddiol o fonitro ei chynnydd a chael y diweddaraf am ddigwyddiadau a nosweithiau rhieni. Yn ogystal rydym yn siarad yn uniongyrchol â’i darlithwyr dros y ffôn a thrwy e-bost pan fydd angen.

Mae’r Coleg wedi bod yn gefnogol ac yn hyblyg iawn ac mae ansawdd yr addysg a ddarperir a’r anogaeth mae Rebecca wedi ei chael i ddatblygu ei sgiliau dysgu
annibynnol wedi creu argraff arnom.

Mae’r Coleg yn cynnig llwybr gwych i addysg uwch ac, heb os nac oni bai, mae wedi bod yn llwyddiannus i’n merch.