Croeso i’r Parth Rhieni

Mae’r adran hon o’r wefan wedi cael ei datblygu i roi’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf i chi am fywyd coleg.

“Croeso i’n Parth Rhieni newydd a gynlluniwyd i’ch cyflwyno chi a’ch teulu i’r bennod newydd gyffrous hon yn addysg eich plentyn ac i’ch helpu i’w gefnogi i gael canlyniadau ardderchog tra bydd yn y Coleg. Mae ein profiad wedi dangos i ni fod partneriaeth tair ffordd rhwng y myfyriwr, y Coleg a rhieni neu warcheidwaid y myfyriwr yn helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau ac felly rydym yn awyddus i’ch cynnwys ar y daith addysgol hon gymaint ag sy’n bosibl.

“Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, rydym yn arbenigo ar gefnogi pobl ifanc wrth iddynt symud trwy’r cyfnod addysg hwn i fyd gwaith, gyda’n llwyddiant yn seiliedig ar ddarparu profiadau o’r radd flaenaf i’ch mab neu’ch merch sy’n cynnwys addysgu ardderchog, cyfleusterau da a gofal a chymorth gwych. Mae’r amrywiaeth o raglenni sydd ar gael yn y Coleg yn rhoi cyfle i bobl ifanc wella eu cymwysterau a symud ymlaen i swyddi da neu addysg uwch a hefyd i gwrdd â phobl newydd a gwneud pethau newydd. Mae llawer o waith caled i’w wneud ond mae hwyl a chyfeillgarwch i’w mwynhau hefyd.

“Gobeithio bydd y Parth Rhieni newydd hwn yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol – ac os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau ynghylch sut y gallwn ei wella ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.”

Cofion cynnes
Mark Jones
Pennaeth

Cofiwch y gallwch ddilyn yr holl newyddion diweddaraf o Goleg Gŵyr Abertawe ar y cyfryngau cymdeithasol. Rydym ar Facebook a Thrydar.

Byddai dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddefnyddiol yn enwedig pe byddai rhywbeth yn torri ar draws gweithdrefnau arferol y coleg (e.e.tywydd gwael).

Os na allwch ddod o hyd  i’r hyn rydych yn chwilio amdano anfonwch e-bost i marketing@gcs.ac.uk a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch cynorthwyo cyn gynted ag y bo modd.

Safbwynt rhiant: Kay Paton – yn y llun uchod.

Roedd mab Kay wedi astudio Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau, Addysg Gorfforol a Chelf a Dylunio – ochr yn ochr â Bagloriaeth Cymru – ar Gampws Gorseinon.

“Byddwn i’n argymell Coleg Gŵyr Abertawe yn hyderus fel lle astudio i rieni eraill.

Ein bwriad gwreiddiol oedd y byddai Dylan yn astudio ei gyrsiau Safon Uwch chweched dosbarth poblogaidd yn yr ysgol gyfun leol. Gwnaed y penderfyniad ar y sylfaen ei fod yn dioddef o ddyspracsia a bod angen darpariaeth ADY (anghenion dysgu ychwanegol) arno, ac ar y dechrau roedden ni’n teimlo y byddai hyn yn cael ei hwyluso orau mewn ysgol.

Fodd bynnag, ni wireddwyd hyn ac felly gwnaethom gysylltu â Choleg Gŵyr Abertawe i weld a allai Dylan barhau â’i astudiaethau U2 yno. Roedd staff y Coleg wedi gwneud ymdrech fawr i roi lle i ni, gan wirio’r posibilrwydd o newid byrddau arholi, ffonio ni a chwrdd â ni ar sawl achlysur i sicrhau bod Dylan yn symud ymlaen i’r Coleg yn ddi-straen.

Mae Dylan wedi cael cymorth eithriadol o dda gan yr adran ADY, yn enwedig yn ystod cyfnod yr arholiadau sy’n gallu bod yn straen. Yn ogystal, roedd tiwtor personol Dylan – sy’n ddarlithydd addysg gorfforol iddo hefyd – wedi meithrin cysylltiad agos â Dylan ac roedd e’n gymorth mawr yn ystod proses ymgeisio UCAS.

Fel rhiant, roeddwn i’n teimlo bod y darlithwyr yn hygyrch iawn ac roedd yn galonogol cwrdd â’r rhan fwyaf ohonynt yn y nosweithiau rhieni. Yr hyn a greoedd argraff fawr arnaf oedd y ffaith bod y darlithwyr Graffeg ac Addysg Gorfforol wedi cyflwyno eu hunain i Dylan yn bersonol ar y diwrnod cofrestru ac wedi trafod eu cyrsiau ag ef yn fanwl. 

Dwi’n teimlo bod Coleg Gŵyr Abertawe wedi cadw mewn cysylltiad â mi ac wedi fy nghynnwys i yn addysg fy mab drwy gydol ei astudiaethau.

Dwi wedi cael gohebiaeth ysgrifenedig yn rheolaidd, dwi wedi cyfathrebu â’r Coleg ar y ffôn a dwi’n ymwybodol hefyd o’r adnoddau sydd ar gael ar-lein i olrhain presenoldeb myfyrwyr ac i gofnodi asbsenoldeb ac ati.

Mae’r Coleg yn fodern ac wedi’i gynnal a’i gadw yn dda gyda derbynfa wedi’i lleoli’n dda lle mae staff cymwynasgar ar gael bob amser sy’n barod i rhoi cymorth a gwybodaeth i fyfyrwyr ac ymwelwyr. Dwi’n teimlo bod cyfleusterau’r celfyddydau a’r celfyddydau perfformio’n arbennig o drawiadol.”

Newyddion Diweddaraf
Ym mis Ionawr 2018, bydd y Coleg yn lansio menter codi sbwriel ar gyfer ein dysgwyr Safon UG ar y cyd â Dinas a Sir Abertawe, y Cynghorydd lleol Kelly Roberts a gwesteion uchel eu proffil eraill.

O 16 Ionawr, bydd grwpiau tiwtor Safon UG yn dilyn pedwar llwybr codi sbwriel dynodedig am un awr yr wythnos yn ystod tiwtorial – yn dibynnu ar y tywydd wrth gwrs! Bydd disgwyl i bob grŵp tiwtor wneud y gweithgaredd hwn o leiaf unwaith yn ystod y flwyddyn; gyda thros 40 o grwpiau tiwtor yn cymryd rhan bydd hyn yn cael effaith yn sicr a bydd yn gwella amgylchedd y gymuned leol.

Yn garedig iawn, mae Dinas a Sir Abertawe wedi rhoi offer codi sbwriel i ni (festiau gwelededd uchel a theclynnau codi sbwriel) a bydd staff, yr heddlu lleol a’r Cynghorydd Kelly Roberts yn ymuno â’r myfyrwyr yn ystod y gweithgaredd awr. Gyda’n gilydd, gwnawn wahaniaeth!